Testing

Monday, 4 November

8:30-17:00

13:30-17:00

Wednesday, 6 November

10:00-13:15

13:30-17:00

15:30-17:00

Thursday, 7 November

11:00-11:45

13:00-13:45

13:30-17:00

15:30-17:00

Friday, 8 November

12:00-12:45